regulamin korzystania z platformy online.supertech.pl firmy SuperTech Sp. z o.o.
§ 1. Przystąpienie i dostęp do platformy
 1. Konta w systemie mogą posiadać wyłącznie firmy, instytucje, osoby prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną na terytorium RP oraz krajów Unii Europejskiej.
 2. Nowe konta w systemie tworzą opiekunowe handlowi klienta po uprzednim nawiązaniu współpracy.
 3. Jedna firma może posiadać wiele kont, dla różnych pracowników.
 4. Posiadanie konta w platformie online.supertech.pl jest bezpłatne.
 5. Za pomocą aktywnego konta użytkownika platformy można:
  • przeglądać katalog produktów wraz z cennikiem
  • składać nowe zapytania ofertowe
  • śledzić status złożonych zamówień
  • pobierać dokumenty do zamówień (WZ, faktury)
  • zgłaszać i śledzić status postępowań reklamacyjnych
 6. Każdy Partner zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego aktualnego progu rabatowego. Ustalenia te stanowią tajemnicę handlową SUPERTECH Sp. z o.o.
 7. Za dostęp oraz bezpieczeństwo hasła (poza atakami bezpośrednimi na platformę) odpowiada właściciel konta.
 8. Zalecamy korzystanie z bezpiecznego połączenia SSL 2048 bit (https) oferowanego przez naszą platformę.
§ 2. Zamawianie
 1. Klient składający nowe zamówienie poprzez platfrmę potwierdza znajomość i akceptację regulaminu w aktualnym brzmieniu.
 2. Zdjęcia zaprezentowane w katalogu mają wyłącznie charakter poglądowy i nie są faktycznymi zdjęciami produktów.
 3. Składanie zamówień, rozumianych także dalej jako zapytania ofertowe w platformie odbywa się poprzez dodanie odpowiedniej ilości produktów do koszyka.
 4. Po złożeniu zapytania pracownik weryfikuje dostępność towaru, potwierdza aktualnie obowiązujące ceny oraz dokonuje rezerwacji.
 5. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (dokument PDF) należy wykonać wpłatę na pokrycie kosztu zakupu sprzętu - całą kwotę z góry.
 6. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji (dokument PDF) od pracownika SuperTech Sp. z o.o., zamówienie uznaje się za wiążące.
 7. SuperTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odrzucenia rezerwacji, w szczególności w przypadku trwałej niedostępności towaru lub zauważonego błędu w prezentacji produktu umieszczonej w serwisie internetowym.
 8. Jedyną akceptowalną formą płatności za towary jest przelew bankowy w walucie polskiej, euro lub dolarze amerykańskim, a jedynym potwierdzeniem wykonania płatności jest zaksięgowanie środków na koncie SuperTech Sp. z o.o..
 9. Towar jest rezerwowany na okres wskazany w polu "termin płatności" na dokumencie zamówienia - w przypadku gdy termin ten zostaje przekroczony zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne wpłacone środki są zwracane na konto kupującego (nie dotyczy zamówień z zadatkiem, który przepada wraz z niedotrzymaniem warunków umowy zamówienia).
 10. Rezerwacje sprzętu na dłuższy okres czasu, w przypadku większych zamówień, są możliwe pod warunkiem wpłaty zadatku. Takie rezerwacje ustalane są indywidualnie.
 11. Po otrzymaniu wpłaty rozpoczyna się proces przygotowania i wysyłki towaru do kupującego. Aktualnie obowiązujące ceny dostaw otrzymasz wraz z informacją o rezerwacji.
 12. Aktualny status zamówienia można śledzić w platformie, w zakładce "otwarte zamówienia".
 13. Towar wysyłany jest zawsze ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 14. Odbiorca musi każdorazowo potwierdzić otrzymanie towaru - dopiero po tej informacji zamykamy zamówienie.
§ 3. Gwarancja
 1. Wszystkie towary są wysyłane i dostarczane w stanie zgodnym z opisem.
 2. Towary objęte są gwarancją producenta zgodnie z terminem wskazanym w dokumencie wydania zewnętrznego.
 3. Klientem spółki może być wyłącznie odbiorca, który nabywa towar lub usługi wyłącznie w związku z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. Z uwagi na powyższe Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Czas gwarancji liczony jest od dnia wystawienia dokumentu sprzedaży towaru.
§ 4. Reklamacje
 1. Zakupiony towar nie podlega zwrotowi. Wyjątki stanowią wykryte wady ukryte lub jest niezgodny z opisem zawartym na stronie produktu w platformie. Termin zgłaszania uwag upływa wraz z terminem gwarancji rozruchowej.
 2. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się niezwłocznie z SuperTech Sp. z o.o. telefonicznie lub mailowo a następnie postępować zgodnie z instrukcjami udzielonymi mailowo przez pracownika.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie konkretne sztuki sprzętu pochodzące z zamówienia, nie całe zamówienie.
 4. Zwrot wpłaty za sprzęt reklamowany lub wymiana na inny egzemplarz odbywa się do 7 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Reklamacje lub zwroty wynikające z nieuwagi lub niezapoznania się z opisem produktu będą rozpatrywane negatywnie.
 6. Towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Zgodnie z zawartą umową Sprzedawca i Nabywca oświadczają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru jest wyłączona na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.
§ 5. Postanowienia ogólne
 1. Na zakupiony w naszej firmie towar wystawiamy fakturę polską VAT 23%.
 2. Podane na stronie ceny są cenami brutto.
 3. Właścicielem i operatorem platformy online.supertech.pl oraz importerem (zwanym także SUPERTECH, Sprzedawcą, Importerem) jest:
  SUPERTECH Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Bolesława Krzywoustego 12, 81-035 Gdynia. Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 5862316301, REGON: 366913814, KRS: 0000671227.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium RP.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających ze współpracy z SuperTech Sp. z o.o. jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2018 r.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, przed zakupem skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo!